polarbearopen Tournaments

Year Name Start End
2022 Polar Bear Open 11/18/2022 11/20/2022
2021 DM North Polar Bear Open 11/19/2021 11/20/2021
2021 Polar Bear Open 1/29/2021 1/31/2021
2020 Roosevelt Scrimmage 12/3/2020 12/4/2020
2019 Polar Bear Open 10/11/2019 10/13/2019
2016 Des Moines North Polar Bear Open 10/28/2016 10/30/2016