nti Tournaments

Year Name Start End
2022 Niles Township Invitational 9/9/2022 9/12/2022
2018 Niles Township Invitational 9/7/2018 9/10/2018
2017 Niles Township Invitational 9/8/2017 9/10/2017
2016 Niles Township Invitational 9/9/2016 9/11/2016
2015 2015 Niles Township Invitational 9/11/2015 9/14/2015
2014 Niles Township Invitational 9/12/2014 9/14/2014